poesing daripada jang mana banjak partej

Pemiloe atawa pemilihan oemoem tjalon legislatif akan digelar tahoen depan. Sebanjak 38 partai politik ikoet bertanding mentjari soeara ataoe doekoengan daripada ra’jat. Dari djoemlah sadja, ra’jat soedah tentoe akan dibikin bingoeng lantaran djoemlah partj jang ramai. Lagipoela tjalon  pada tiap-tiap partai itoe djoega bertambah-tambah banjaknja.

Jang djoega membikin poesing2 ra’jat lantaran ada sebidji khabar jang sahih  bahwasanja  pada pemiloe tahoen mendatang, para pemilih tidak lagi menoesoek foto atawa gambar melainkan tinggal memberi tanda tjentang daripada daftar nama tjalon anggota legislative sadja. Kasihan boewat orang toea-toea kita di kampoeng jang beloem lagi bisa membatja ataoe mengenali hoeroef-hoeroef aksara. Tambahan poela mereka itoe djoega tidak tahoe ataoe beloem kenal pada orang-orang jang hendak di tjoblos namanja itoe.

Alhasil, para pemilih dipastikan asal main toesoek atawa main tjentang sadja di dalam daripada TPS dimana tempatnja nanti memilih. Nah djikalaoe dipoekoel rata berapa besarnja tingkat kesalahan mentjoblos nantinja? djangan-djangan hampir terdjadi di seloeroeh pelosok dari pada tanah air.

gambar di atas saja noekil dari blog cerita kaos..

Iklan

4 responses to “poesing daripada jang mana banjak partej

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s